Geo Log Data | Studiu geotechnic | Investigatii geotehnice

Ce este un studiu geotehnic

Administrator

Ce este studiul geotehnic? 

Categoriile de studii geotehnice

Studiul geotehnic preliminar (SGP)

Pentru evaluarea calitatii unui teren din punct de vedere constructiv, se recomanda efectuarea unui studiu geotehnic preliminar. Este recomandabil ca inaintea achizitionarii unui teren, sa se realizeze un minim de investigatii (studiu geotehnic preliminar) pentru a determina daca in alcatuirea terenului de fundare sunt prezente pamanturi dificile, care pot conduce ulterior la costuri foarte ridicate ale sistemului de fundare, afectand eficienta economica a intregii investitii. Un teren bine amplasat, cu un pret mic, poate ascunde un teren de fundare dificil, care va necesita costuri foarte ridicate de constructie.

Mai multe detalii despre tipurile de teren dificile gasiti in articolul urmator: click aici.

Studiu geotehnic preliminar (SGP) - este documentatia geotehnica necesara pentru faza preliminara de proiectare, denumita Studiu de pre-fezabilitate (S.PF.). Studiul geotehnic peliminar se intocmeste, in principal, pe baza unor date tehnice specifice amplasamentului - investigatii sumare coroborate cu date de arhiva. Recomandari privind continutul - cadru al sudiului geotehnic preliminar sunt prezentate in anexa C a normativului NP 074/2014 (care are caracter de lege, si prin urmare, este obligatorie respectarea lui). Studiul geotehnic preliminar nu se substituie studiului geotehnic necesar la proiectarea lucrarilor.

Studiul geotehnic (SG)

Studiul geotehnic (sau studiu geo), reprezintă prima etapă (de baza) a documentatiei tehnice necesara procesului de constructie a unui nou imobil sau de reabilitare, de consolidare, de modernizare a unui imobil vechi.

Realizarea studiului geotehnic, parte componentă a documentaţiei tehnice necesara atat autorizării executării lucrarilor de constructie, cat si proiectului tehnic de construire a imobilului respectiv, este impusa la nivel legislativ prin lege (Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificarile si completările ulterioare), normativul care reglementeaza acest lucru fiind NP 074/2014 privind documentatiile geotehnice pentru constructii, corelat cu standardele europene.

Studiu geotehnic (SG) - reprezinta documentatia tehnica obligatorie pentru proiectarea oricarei constructii in fazele de proiectare Studiu de fezabilitate (S.F.) si Documentatie tehnica pentru autorizarea constructiilor (D.T.A.C), inclusiv in etapa Proiect Tehnic (P.Th.), asa cum sunt acestea definite in legislatia nationala in vigoare. Studiul geotehnic face parte din Documentatie tehnica pentru autorizarea constructiilor (D.T.A.C).

Orice studiu geotehnic trebuie sa cuprinda doua capitole principale:

 • prezentarea informatiilor geotehnice: caracteristicile geologice, hidrogeologice si seismice ale amplasamentului, date relevante privind constructia, litologia interceptata in foraj.

 • evaluarea informatiilor geotehnice: stratificatia de calcul si stabilirea parametrilor de calcul ai fiecarui strat, calcul de tasare, indicarea coeficientului de pat, stabilirea solutiilor de fundare si a masurilor referitoare Ia structura (sporirea rezistentei si rigiditatii spatiale a constructiei, sporirea capacitatii de adaptare a constructiei Ia deformatii mari si neuniforme etc.). In cazul terenurilor in panta, studiul geotehnic trebuie sa includa un calcul de stabilitate a versantului.

In anexa C a normativului NP 074/2014 sunt prezentate in detaliu cerintele asupra continutului unui studiu geotehnic.

Studiul geotehnic de detaliu (SG-D)

Studiu geotehnic de detaliu (SG-D) - se elaboreaza pentru faza de Detalii de executie (D.E.) in cazul in care pentru aceasta faza de proiectare sunt necesare elemente suplimentare fata de cele furnizate de Studiul geotehnic elaborat pentru fazele Studiu de fezabilitate (S.F.), Documentatie tehnica pentru autorizarea constructiilor (D.T.A.C) si Proiect Tehnic (P.Th.). Studiul geotehnic de detaliu este recomandat pentru amplasamentele cu potential de alunecare sau pe care s-au produs deja alunecari, in cazurile prezentei carstului sau a altor accidente subterane pe amplasament, precum si la studii de optimizare a solutiilor de fundare, mai ales pentru obiective importante, cu dezvoltare mare in plan si/sau in adancime.

Studiile geotehnice se intocmesc in baza normativului NP 074/2014 pentru:

 • constructii civile (rezidentiale, birouri si retail, cladiri monument)

 • constructii industriale (hale, fabrici, platforme industriale, rafinarii, constructii portuare)

 • constructii agrozootehnice (ferme, hale, sere, sisteme irigatii, statii de pompare)

 • constructii hidrotehnice

 • constructii pentru producerea de energie regenerabila (turbine eoliene, parcuri fotovoltaice)

 • constructii energetice si de telecomunicatii

 • infrastructura pentru transport rutier - fervoiar - aerian - naval (autostrazi, drumuri nationale, drumuri judetene, drumuri comunale, cai ferate, pasaje, tunele, ziduri de sprijin, poduri si podete, aeroporturi, piste)

 • constructii edilitare si de gospodarie comunala (dezvoltare urbana, retele de utilitati, depozite de deseuri etc.)

Pentru a fi valabil pentru proiectare, studiul geotehnic va fi in mod obligatoriu verificat de un verificator atestat in domeniul "Af" - rezistenta si stabilitatea terenului de fundare.

Etapele intocmirii unui studiu geotehnic presupun:

 • vizualizarea amplasamentului si documentarea - consultarea datelor de arhiva;

 • investigarea terenului pe care va fi amplasata constructia prin foraje geotehnice / sondaje deschise (sant, put) / penetrari statice sau/si dinamice / cercetari geofizice (in functie de tipul constructiei, de regimul de inaltime, de destinatie etc.)

 • prelevarea de probe de pamant (tulburate si netulburate) si de apa (daca este cazul);

 • analiza in laboratoare de specialitate autorizate a probelor de pamant recoltate (pentru identificarea parametrilor fizico-mecanici si pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei asupra betoanelor si metalelor);

 • intocmirea studiului geotehnic propriu-zis (prin interpretarea informatiilor obtinute din investigatiile de teren si incercarile de laborator);

 • verificarea documentatiei intocmite de catre un verificator autorizat de ministerul de resort, la cerinţa Af (rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant). Aceasta ultima etapa are la baza intocmirea referatului geotehnic de verificare (cu stampila si semnatura de verificare).

Studiile geotehnice trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii:

 • prezentare generala a obiectivului cercetarii geotehnice;

 • date generale privind zona amplasamentului (conditii geologice, geomorfologice, hidrogeologice, seismice, adancimi de inghet);

 • observatii directe din teren (morfologia terenului, potentialul de alunecare, prezenta sau absenta unor vechi constructii etc.);

 • stratificatia terenului  si adancimea apei subterane rezultate in urma investigarii geotehnice, reprezentata intr-o fisa de foraj, fisa penetrare si/sau sectiune geotehnica;

 • valorile parametrilor fizico-mecanici rezultati in urma analizelor de laborator geotehnic, formulate in fisa complexa (sintetica) a lucrarii de prospectare (foraj, sondaj deschis);

 • gradul de agresivitate al apei asupra betoanelor si metalelor – in cazul in care forajul a traversat stratul acvifer;

 • incadrarea amplasamentului dupa riscul si categoria geotehnica;

 • calculul terenului de fundare (coeficient de pat / presiuni conventionale / capacitati portante, estimarea tasarilor etc.);

 • stratificatia de calcul care prezinta descrierea si grosimea straturilor si valori de calcul ale parametrilor geotehnici necesari proiectarii fundatiilor imobilului;

 • recomandarea metodelor de fundare adaptate terenului cercetat (fundatii directe sau indirecte, nevoia de imbunatatire a terenului).

(!) Pentru terenurile in panta este obligatoriu ca studiul sa contina un calcul de stabilitate.

Cand solicitati un studiu geotehnic, furnizati inginerului geotehnician urmatoarele informatii:

 • destinatia viitorului imobil;

 • amprenta la sol a imobilului (lungimea si latimea imobilului proiectat, forma in plan – in functie de aceste elemente se stabileste conform NP 074/2014 numarul de investigatii geotehnice necesare si amplasarea acestora);

 • regimul de inaltime al cladirii - subsol, demisol, parter si numar de etaje (elemente care determina adancimea forajelor geotehnice);

 • suprafata terenului pe care va fi amplasat viitorul imobil – orizontala / inclinata, daca terenul este construit sau liber de sarcini, daca se afla in apropierea unor cladiri industriale etc.;

 • inclinatia aproximativa terenului - de preferat a se furniza ridicarea topografica si planul de incadrare in zona;

 • apropierea terenului de apa (lac, parau, rau, mare);

 • pereti comuni cu imobile existente (alipiri la calcan);

 • amplasamentul e liber sau nu de orice obligatii (trebuie evitata pozitionarea forajelor in zone cu retele edilitare – conducte subterane, cabluri electrice, etc.);

 • cat mai multe informatii de la proiectantul structurii despre incarcari rezultate din suprastructura.

De toate aceste elemente depind pretul si durata de executie ale studiului geotehnic.