Geo Log Data | Topografie si cadastru

Cadastru si intabulare | Apartamentare  

Geo Log Data | Topografie si cadastru | Apartamentare

Apartamentare

 Apartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei construcţii – condominiu, înscrisă în cartea funciară, în mai multe unităţi individuale care se înscriu în cărţi funciare individuale. Prin operaţiunea de apartamentare se stabilesc şi se înscriu în cartea funciară colectivă părţile comune şi cotele din părţile comune, aferente fiecărei unităţi individuale.

Apartamentarea se realizează în 3 etape:

  • recepţia documentaţiei cadastrale de apartamentare;

  • întocmirea actului de apartamentare în formă autentică la notariat;

  • înscrierea actului de apartamentare în cartea funciară.

Subapartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei unităţi individuale în mai multe unităţi individuale noi.

Reapartamentarea este operaţiunea de desprindere a unei unităţi individuale dinpărţile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părţile comune, aferentefiecărei unităţi individuale.

Pentru întocmirea documentației de apartamentare a unei construcții în unități individuale sunt necesare următoarele acte:

  • acte de proprietate în fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);

  • extras de carte funciară în original - se obține de la biroul de carte funciară;

  • fotocopie documentație cadastru (în cazul în care construcția nu are cadastru);

  • fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanelor juridice;

Taxele OCPI și termenele pentru apartamentarea unei construcții sunt următoarele:

  • 60 lei / unitate individuală - taxă regim normal (7 zile lucrătoare de la data depunerii);

  • 300 lei / unitate individuală - taxă regim urgență (3 zile lucrătoare de la data depunerii).