Geo Log Data | Topografie si cadastru

Cadastru si intabulare | Cadastru constructii 

Odoo image and text block

Cadastru constructii

 Pentru actualizarea unui număr cadastral existent cu construcţie nouă sunt necesare următoarele acte:

  • acte de proprietate în fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiţă punere în posesie, etc.);

  • autorizaţie de construire în copie legalizată;

  • proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în copie legalizată;

  • certificat de atestare fiscală în original în care să apară înscrisă construcţia şi valoarea de impunere a acesteia (se obţine de la direcţia de taxe şi impozite locale);

  • scoatere din circuitul agricol în fotocopie (dacă este cazul);

  • adresa de număr postal în copie legalizată (dacă este cazul);

  • fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

Taxele OCPI și termenele pentru actualizarea cu constructie noua sunt urmatoarele:

  • 0.05% *valoarea de impunere + 60 lei - taxă regim normal (15 zile lucrătoare de la data depunerii);

  • Pentru urgenţă taxa este de 5 ori mai mare;

  • Se taxează suplimentar cu 60 lei radierea ipotecii şi notarea unor drepturi reale (drept de superficie, uzufruct, uz, concesiune, folosinţă).