Geo Log Data | Topografie si cadastru 

Cadastru si intabulare | Cadastru teren

Geo Log Data | Cadastru si intabulare | Cadastru teren

Cadastru teren

 Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unui imobil teren sunt necesare următoarele acte:

  • acte de proprietate în copie legalizată (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);

  • certificat de atestare fiscală în original (de la direcția de taxe și impozite locale);

  • scoatere din circuitul agricol în fotocopie (daca este cazul);

  • adresa de număr poștal în copie legalizată (dacă este cazul);

  • fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

Taxele OCPI și termenele pentru cadastrul și intabularea unui apartament sunt urmatoarele:

  • 120 lei - taxă regim normal (15 zile lucrătoare de la data depunerii);

  • 600 lei - taxă regim urgență (5 zile lucrătoare de la data depunerii);

  • NOTĂ - în cazul în care există un certificat de moștenitor mai nou de 16 aprilie 2009, taxa pentru regim normal se calculează ca fiind 0.15%*valoarea de impunere din act + 60 lei. Pentru urgență taxa este de 5 ori mai mare.

  • Se taxează suplimentar cu 60 lei radierea ipotecii și notarea unor drepturi reale (drept de superficie, uzufruct, uz, concesiune, folosință).